cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Hrvatski dvorci
 
HR | EN
 
 
unesite e-mail:
želim primati
ne želim
 

O projektu

Međunarodni projekt Villas, stately homes and castles – compatible use, valorisation and creative management (skraćeni naziv Villas) odvija se u sklopu programa Interreg, prihvaćen je u prosincu 2003. godine, i trajati će do kraja 2006. godine. Interreg je inicijativa Europske unije kojom se promiče prekogranična, transnacionalna i međuregionalna suradnja. Cilj je jačanje gospodarske i socijalne kohezije europskog prostora kroz promicanje skladnog razvoja čitavog europskog kontinenta. Unutar Interreg IIIb programa utvrđeno je jedanaest zemljopisnih područja, a Republika Hrvatska sudjeluje u Cadses području (Central European, Adriatic, Danubian, South-Eastern Space) koje obuhvaća zemlje članice EU i zemlje nečlanice EU, među kojima je i Hrvatska. Prvovažne teme Interreg IIIb programa odnose se na promicanje prostornog razvoja, učinkovit i održiv prometni sustav i razvoj informacijskog društva, upravljanje prirodnim i kulturnim naslijeđem, te zaštita okoliša, upravljanje resursima i sprječavanje rizika. Projekt Villas financiran je kroz program INTERREG za dio koji se provodi u zemljama članicama EU dok zemlje nečlanice sudjeluju in kind, što podrazumijeva da same osiguravaju novac za provedbu projekta. Stoga hrvatski dio projekta financiraju hrvatski sudionici – Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske, županije (Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Požeško-slavonska i Koprivničko-križevačka) te Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U projektu Villas aktivno djeluje 16 sudionika (institucija): sedam iz Italije, jedan iz Austrije, jedan iz Grčke i sedam iz Hrvatske. Glavni nositelj projekta (lead partner) jest Regione Veneto - Direzione cultura (Italija). Ostali talijanski sudionici projekta jesu: Istituto Regionale Ville Venete (IRVV), Provincia di Campobasso, Università di Ferrara - Dipartimento di Architettura, Università di Trieste - Dipartimento di Ingegneria Civile, Istituto di Beni culturali - Regione Emilia Romagna i Regione Umbria. Austrijski partner u projektu jest Ured za prostorno planiranje i razvoj pokrajine Koruške iz Klagenfurta (Amt der Kärntner Landesregierung, Abt. 20 – Landesplanung), a grčki je partner Gradska uprava Krfa (Municipality of Corfu). Projekt Villas ostvaruje se kroz šest projektnih tema (work packages), koje koordiniraju različite institucije:

1) projekt-management;

2) analiza zakonodavnog, povijesnog, konzervatorskog i gospodarskog konteksta;

3) sistematizacija prikupljenih podataka i ocjena rezultata obnove;

4) ocjena modela za primjenu i razvoj;

5) transnacionalni plan i pilot-projekti za vrjednovanje kulturnoga naslijeđa i

6) razvoj teritorijalnoga partnerstva kroz «mrežu» i pilot-projekte.

Nikša Božić, dipl.ing.arh.

tajnik hrvatskog dijela Projekta Villas,

Glavni je cilj projekta Villas povećati vrijednost kulturnog naslijeđa koje se sastoji od povijesnih dvoraca,  kurija, zamkova, vila i ljetnikovaca u Cadses prostoru (prostor središnjeg Jadrana, južnog Podunavlja i jugoistočne Europe). Povijesno naslijeđe dvoraca, kurija, zamkova, vila i ljetnikovaca važan je čimbenik lokalnog identiteta, međutim, velik je broj takvih zdanja danas bez prave namjene, bez riješene vlasničke strukture i u različitim fazama propadanja. Cilj je projekta poboljšati i revitalizirati estetske, ali i gospodarske aspekte arhitektonskog naslijeđa kreirajući modele vrjednovanja i definirajući kompatibilne strategije prenamjena dvoraca te kompatibilnost s planskim elementima i problemima pojedinih regija. U dužem roku očekuju se pozitivni učinci na lokalne zajednice kroz mogućnosti investiranja, promociju dvoraca te osmišljavanje ponude kulturnog turizma i kulturnih putova na nacionalnoj i europskoj razini. Osnovno je polazište projekta Villas da kulturno naslijeđe - očuvano i upravljano na primjereni način - može imati važnu ulogu u prostornom i gospodarskom razvoju pojedinih područja. Glavni interes u ovom projektu usmjeren je na probleme suvremene namjene dvoraca i njihovu prilagodbu suvremenim zahtjevima. Uz nužno zadovoljavanje uvjeta kvalitetne obnove povijesnih građevina nastoji se osmisliti takve namjene koje će biti samoodržive u ekonomskom smislu. Dvorac se, sa svojim pripadajućim sklopom, promatra kao pokretač gospodarskog razvoja prostora u kojemu se osjeća njegovo zračenje. Znanstveno-stručni skup Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima (Zagreb, 2005.) rezultat je dvogodišnjih aktivnosti hrvatskih sudionika u projektu Villas. Uz web stranice hrvatskoga dijela projekta bilo bi to dobro pripremljeno polazište za sve aktivnosti od državne do lokalne razine na revitalizaciji hrvatskih dvoraca, kurija, vila i ljetnikovaca s prihvatljivim znanstvenim i stručnim uporištima provjerenim na europskoj razini. Cilj je znanstveno-stručnog skupa bio okupiti znanstvenike i stručnjake, vlasnike i korisnike dvoraca, odgovorne osobe iz državnih tijela i institucija, jedinica lokalne uprave i samouprave, služba zaštite kulturnoga naslijeđa, kao i možebitne naručitelje i osobe s kreativnim idejama te sve druge zainteresirane osobe i institucije za tematiku dvoraca, kurija, dvoraca-zamaka, vila i ljetnikovaca. Raspravljalo se o temama prenamjene i kreativnog upravljanja dvorcima u kontekstu postojećih zakonodavnih i ekonomskih ograničenja, o problemima vlasništva, problemima financiranja te o konkretnim iskustvima ili planovima prenamjene takvih građevina. Ujedno je to bila i prilika za promociju pojedinih projekata prenamjene dvoraca, kurija, vila i ljetnikovaca. U kontekstu međunarodnog projekta Villas skup ima za cilj stvaranje znanstvene i stručne mreže partnerstva te otvaranje foruma za razmjenu iskustava i ideja u budućnosti. Na znanstveno-stručnom skupu 2005. godine težište rasprave bilo je usmjereno na tri teme: _ Dvorci, kurije i ljetnikovci - kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja - Stvaranjem novih modela vrjednovanja kulturnog naslijeđa te utvrđivanjem strategija i smjernica za primjerene prenamjene kulturno naslijeđe može postati važan čimbenik gospodarskog razvoja. Cilj je definiranje prihvatljivih oblika prenamjena povijesnih građevina kako bi se poticalo privatno poduzetništvo u području kulture, na način da povijesne građevine postaju ne samo pojedinačno gospodarski održive već i da budu pokretači razvoja šireg područja; _ Primjeri prenamjene dvoraca: iskustva, problemi, mogućnosti i planovi - Kroz predstavljanje primjera prenamjene dvoraca u Hrvatskoj i u Europi otvoriti će se mogućnosti za upoznavanje s najboljim primjerima, za razmjenu iskustava te za otvaranje rasprave o problemima prenamjene i načinima njihova rješavanja. Primjeri prenamjene dvoraca, kurija i ljetnikovaca razmatraju se s gledišta očuvanja spomeničkog naslijeđa te s gledišta gospodarske održivosti.  _ Kreativno upravljanje kulturnim naslijeđem u okvirima zakonodavnih i ekonomskih ograničenja - Da bi se stvorili preduvjeti za buduće prenamjene povijesnih građevina potrebno je i kritički vrednovati postojeću zakonsku regulativu te opće gospodarske (ne)prilike u kojima se odvija prenamjena dvoraca. Osim analize našeg lokalnog konteksta dragocjena su inozemna iskustava na području zakonodavstva te korištenja lokalnih, nacionalnih i međunarodnih izvora financiranja za projekte prenamjene dvoraca, kurija, zamkova, vila i ljetnikovaca. Iz pisanih radova četrdesetak sudionika znanstveno-stručnog skupa proizlašli su zaključci i preporuke koji se upućuju svima koji na bilo koji način skrbe za zaštitu, obnovu i revitalizaciju dvoraca, kurija, vila i ljetnikovaca ili na bilo koji način žele pridonijeti boljoj budućnosti tih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Pozvani su svi – od ministarstava te državnih, sveučilišnih i znanstvenih institucija do lokalne uprave i samouprave te udruga i pojedinaca – da spriječe propadanje i daljnje uništavanje hrvatskih dvoraca, kurija i ljetnikovaca te da pridonesu njihovoj revitalizaciji na kulturno-društveno prihvatljiv i gospodarski održiv način. U tom smislu predlaže se sljedeće:

1)       Napraviti sustavnu evidenciju dvoraca, kurija, dvoraca-zamkova, vila i ljetnikovaca na području Hrvatske po pojedinim županijama - utvrditi njihov broj, građevno stanje, način korištenja i druge važne podatke;

2)       Provesti vrjednovanje (kategorizaciju) na državnoj razini koje će omogućiti usporedbu s europskim sličnim primjerima te postavljanje objektivnih kriterija za zaštitu, obnovu, revitalizaciju i prenamjenu;

3)       Na državnoj razini kreirati nacionalnu strategiju obnove i revitalizacije dvoraca i sličnih građevina;

4)       Poticati pronalaženje suvremenih namjena za napuštene dvorce, te dozvoliti njihovu prilagodbu suvremenim funkcionalnim, oblikovnim i gospodarskim zahtjevima uz nužno usklađivanje sa spomeničkim svojstvima pojedinih građevina;

5)       Uskladiti zakone i propise koji se primjenjuju u obnovi graditeljskoga naslijeđa da bi se spriječilo preklapanje kompetencija pojedinih državnih institucija i jasno odredila hijerarhija primjene pojedinih propisa;

6)       Prihode od spomeničke rente ciljano i prema unaprijed postavljenom programu usmjeriti na obnovu i revitalizaciju dvoraca jer oni kao kulturna dobra poprimaju i dimenziju društvene vrijednosti koju koriste i drugi, a ne samo vlasnici;

7)       Dopunom zakona i propisa uvesti porezne olakšice za ulaganja u obnovu dvoraca uz uvjet poštivanja svih konzervatorskih odredbi, a postotak olakšice mogao bi biti proporcionalan sa spomeničkom kategorijom građevine;

8)       Afirmirati suradnju i partnerski odnos Države i vlasnika dvoraca u provedbi zajedničkog programa revitalizacije;

9)       Po uzoru na slične institucije u Europi utemeljiti institut ili centar za istraživanje, praćenje obnove i revitalizacije dvoraca, kurija, dvoraca-zamaka, ljetnikovaca i vila;

10)   Pod pokroviteljstvom i u suradnji s Ministarstvom turizma, Ministarstvom kulture, Hrvatskom turističkom zajednicom i županijskim turističkim zajednicama pokrenuti marketinški osmišljen nacionalni projekt sponzoriranih obnova i revitalizacija najvrjednijih dvoraca i ljetnikovaca u  Hrvatskoj te pokrenuti marketinški osmišljene projekte kulturnih putova dvoraca, zamkova i ljetnikovaca;

11)   Poticati uključivanje dvoraca, kurija, dvoraca-zamaka, vila i ljetnikovaca u turističku ponudu, posebice u hotelsko-ugostiteljskoj djelatnosti visoke razine usluge;

12)   Sudjelovanjem u različitim europskim projektima pripremiti se za korištenje europskih pristupnih fondova.  

Prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci

voditelj hrvatskog dijela Projekta Villas

Uvod - Ciljevi projekta VILLAS

Kulturno naslijeđe - očuvano i upravljano na primjereni način - može imati važnu ulogu u prostornom i gospodarskom razvoju. Projekt Villas usmjeren je upravo tome. Cilj projekta je poboljšati i revitalizirati estetske i gospodarske aspekte naslijeđa dvoraca, kurija i ljetnikovaca, kreirajući modele vrjednovanja i utvrđujući prihvatljivu strategiju prenamjena dvoraca u skladu s planskim kriterijima i prostornom politikom zemalja i regija u Cadses prostoru, razvijajući kompatibilnost s planskim elementima i problemima pojedinih regija. U Cadses prostoru nalaze se brojna zaštićena zdanja. Dugoročno gledajući, očekuju se pozitivni učinci na lokalne zajednice i gospodarstvo kroz unaprjeđenje znanja, investicijske mogućnosti, kulturni turizam i druge aktivnosti, te poboljšanje i unaprjeđenje zakonodavnog okvira na nacionalnoj i europskoj razini u širem smislu.

Projekt je podijeljen na šest projektnih tema koje se odnose na prikupljanje i analizu podataka, kreiranje modela evaluacije i izradu planova prenamjene, te razvoj teritorijalnog partnerstva kroz pilot projekte i mreže. Stvaranje znanstvene i stručne mreže partnerstva i promotivne aktivnosti imaju za svrhu razmjenu rezultata i proširenje utjecaja projekta izvan granica ciljanog prostora.

Projekt je nastao kao odgovor na potrebu za očuvanjem i poboljšanjem povijesnog naslijeđa koje predstavlja jedan od najvažnijih čimbenika povijesnog identiteta na lokalnoj i europskoj razini. U Cadses prostoru malo je povijesnih zdanja koja su u dobrom stanju, a i ta su slabo iskorištena, nisu učinkovito vrjednovana i nalaze se u različitim fazama propadanja. Razlozi za takvo stanje leže uglavnom u nedovoljnoj promidžbi, zapuštenosti dvoraca i oskudnim resursima za njihovo upravljanje. Većina se građevina ne koristi učinkovito. Promjene u načinu života i usitnjavanje velikih posjeda doveli su do toga da vlasnici ne raspolažu s dovoljno sredstava za njihovo održavanje, dok su javna sredstva često ograničena na alternativne oblike izdvajanja. Smjernice upravljanja povijesnim zdanjima mogu se sagledati u teoriji i praksi, a graditeljsko naslijeđe može se očuvati kroz prenamjenu u gospodarske svrhe. Također, mogu se utvrditi nove tipologije zakonodavnih ograničenja i različite razine korištenja tih građevina. Novi oblici gospodarske namjene moraju biti u skladu sa spomeničkim svojstvima te prenamjena mora biti održiva i gospodarski isplativa. To je moguće postići na način da se osiguraju financijska sredstva za održavanje građevina i da se osigura ekonomska korist području na kojemu se građevina nalazi, a da se pritom očuvaju povijesna i arhitektonska obilježja kulturnog dobra. 

Glavni cilj projekta jest unaprjeđenje kulturnog naslijeđa u funkciji razvoja regije na način da se osigura zaštita, opstanak i promidžba u skladu s održivim razvojem, primjenjujući zajedničke metodologije i definirajući združene strategije koje s jedne strane uključuju prostorno planiranje, a s druge održive metode obnove.

Daljnji ciljevi projekta su sljedeći:

1.       Poboljšati strategije dodjele sredstava za obnovu i vrjednovanje kulturnog naslijeđa u Cadses prostoru kroz klasifikaciju potencijalnih gospodarskih namjena, utvrđivanje novih tipologija zakonskih ograničenja, poboljšanje pravnih instrumenata i uspostavu zajedničkih metoda upravljanja.

2.       Povećati broj investicija u kulturno-arhitektonsko naslijeđe i privući poduzetnike kroz poticanje privatno-javnog partnerstva (PPP).

3.       Stvoriti preduvjete za razvoj održivog turizma koji se temelji na kulturnom naslijeđu kroz povećanje razine znanja, obnovu i revitalizaciju kulturnih dobara stvaranjem nove mreže koja će rasprostraniti kulturni život u Europskoj Uniji.

U širem zemljopisnom kontekstu kao što je Cadses regija, cilj projekta jest značajno utjecati na strukturu prostora. Poticaji za prostorni razvoj koji su došli od projekta uključuju intenzivne odnose i međuovisnost koji se stvaraju između partnera u projektu i na taj način poboljšavaju integraciju kroz razvoj mreže i aktivnosti. Primjenjujući zajedničku metodologiju, slabije razvijena područja EU mogu poboljšati svoje uvjete iako imaju drugačije uvjete razvoja. Očuvanje i daljnji razvoj regionalnog identiteta te održavanje prirodne i kulturne različitosti regija i gradova zajedničko je pitanje svih Cadses zemalja, a ovaj projekt može osigurati model primjenjiv u svim europskim područjima.

Raffaella Lioce

 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno